تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

logo

Maak een afspraak om Nederlands te leren/Prenez rendez-vous pour le cours de néerlandais/Make an appointment for a Dutch language course

Atlas contacteert je om een afspraak te maken. Vul je gegevens in. Complétez vos coordonnées. Atlas vous contactera pour prendre rendez-vous. Enter your personal details. Atlas contacts you to make an appointment.
Wanneer wil je een afspraak?/Quand voulez-vous votre rendez-vous?/When would you like an appointment?

Duid al jouw opties aan. / Indiquez toutes vos possibilités. / Please tick all possible options.

lundi / Monday
mardi / Tuesday
mercredi / Wednesday
jeudi / Thursday
vendredi / Friday