تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

logo

Maak een afspraak om Nederlands te leren/Prenez rendez-vous pour le cours de néerlandais/Make an appointment for a Dutch language course

Atlas contacteert je om een afspraak te maken.
Vul je gegevens in.
Complétez vos coordonnées. Atlas vous contactera pour prendre rendez-vous.
Enter your personal details. Atlas contacts you to make an appointment.
Wanneer wil je een afspraak?/Quand voulez-vous votre rendez-vous?/When would you like an appointment?

Duid al jouw opties aan. / Indiquez toutes vos possibilités. / Please tick all possible options.

lundi / Monday
mardi / Tuesday
mercredi / Wednesday
jeudi / Thursday
vendredi / Friday

Wil je een online afspraak?/Voulez-vous un rendez-vous en ligne?/Would you like an online appointment?

Wat heb je nodig:/De quoi avez-vous besoin:/You will need:

  • Je hebt een computer, een tablet of een smartphone./D'un ordinateur, d'une tablette, ou d'un téléphone intelligent./to have a computer, tablet or smartphone.
  • Je hebt een goede internetverbinding./D'une bonne connection internet./to have a good internet connection.
  • Je kan online betalen met Payconic, Bancontact app, Maestro of Visa/Mastercard./ Vous pouvez payer en ligne en utilisant l'application Payconic, Bancontact, Maestro ou Visa/Mastercard./ to be able to pay online with the Payconic or Bancontact app, Maestro or Visa/Mastercard.
  • Je hebt maximum 2 uur tijd./ Vous aurez au maximum 2 heures à votre disposition./ to be available for a maximum of 2 hours.
  • Je zit op een rustige plaats./ Vous vous trouvez dans un endroit calme./ to be in a quiet location.