تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

logo

Maak een afspraak voor het inburgeringstraject/Prenez rendez-vous pour le programme d'intégration civique/Make an appointment for the civic integration programme

Tekst in het wit

Vul je gegevens in. Atlas contacteert je om een afspraak te maken.
Complétez vos coordonnées. Atlas vous contactera pour prendre rendez-vous.
Enter your personal details. Atlas contacts you to make an appointment.
Wanneer wil je een afspraak?/Quand voulez-vous votre rendez-vous?/When would you like an appointment?

Duid al jouw opties aan. / Indiquez toutes vos possibilités. / Please tick all possible options.

lundi / Monday
mardi / Tuesday
mercredi / Wednesday
jeudi / Thursday
vendredi / Friday

Je kan bij Atlas een online afspraak krijgen. Atlas kan je online sneller helpen/Vous pouvez avoir un rendez-vous en ligne chez Atlas. Atlas peut vous aider plus vite en ligne/You can get an online appointment with Atlas. Online appointments are available sooner

Wat heb je nodig:/De quoi avez-vous besoin:/You will need:

  • Je hebt een computer, een tablet of een smartphone./D'un ordinateur, d'une tablette, ou d'un téléphone intelligent./to have a computer, tablet or smartphone.
  • Je hebt een goede internetverbinding./D'une bonne connection internet./to have a good internet connection.
  • Je kan online betalen met Payconic, Bancontact app, Maestro of Visa/Mastercard./ Vous pouvez payer en ligne en utilisant l'application Payconic, Bancontact, Maestro ou Visa/Mastercard./ to be able to pay online with the Payconic or Bancontact app, Maestro or Visa/Mastercard.
  • Je hebt maximum 2 uur tijd./ Vous aurez au maximum 2 heures à votre disposition./ to be available for a maximum of 2 hours.
  • Je zit op een rustige plaats./ Vous vous trouvez dans un endroit calme./ to be in a quiet location.